02.jpg

Mācības

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2020./2021. mācību gada uzdevumi:

1. TURPINĀT ĪSTENOT KOMPETENČU PIEEJU MĀCĪBU SATURĀ, VEICOT AUDZINĀŠANAS UN MĀCĪBU PROCESU, KURĀ IZGLĪTOJAMIE PRAKTISKĀ DARBĪBĀ INTEGRĒTI APGŪST ZINĀŠANAS, IZPRATNI UN PAMATPRASMES VISĀS MĀCĪBU JOMĀS, ATTĪSTA CAURVIJU PRASMES UN VEIDO VĒRTĪBĀS BALSTĪTUS IERADUMUS.

  • Rotaļdarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām
  • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu
  • Rotaļdarbību īstenošana mācību jomu centros/apakšgrupās
  • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu
  • Obligātas āra nodarbības vismaz 1x nedēļā
  • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
  • Organizēt pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus skolotāju un skolotāju palīgu tālākizglītībā

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II. daļas "Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai" 8. punktu: Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

Tā kā MK noteikumu Nr.890 9.punkts nosaka "Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", pasliktinoties laika apstākļiem un/vai gaisa temperatūrai pazeminoties, PII "Zeltrīti" tiek izvērtēta pastaigu organizēšana attiecīgajā dienā, ņemot vērā bērnu vecumu, vēja stiprumu, nokrišņu daudzumu u.c. apstākļus.

Dienas režīms sakārtots atbilstoši nepieciešamībai pastaigas un ēdināšanu organizēt trīs plūsmās.

Mārupes novada PII „Zeltrīti” integrēto rotaļnodarbību saraksts 2020./2021.m.g. 

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mācību jomas

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika 

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika

  *Integrētas mācību jomas visas dienas garumā

 *Veselības un fiziskās aktivitātes joma -sports (telpā vai ārā)

 *Kultūras izpratnes pašizpausmes mākslā joma-mūzika  

   Sports un mūzika - saskaņā  ar nodarbību grafiku*

Mācību saturs tiek apgūts rotaļdarbībā ar integrētu mācību jomu  saturu visas dienas garumā telpās un ārā.

Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un  individuālām vajadzībām.

Mūzikas un sporta nodarbību saraksts 2020./2021.m.g. I pusgadam.

Grupa PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
ZVIRBULĪŠI 9.00-9.30 9.00-9.30 9.40-10.10 9.40-10.10  
BALODĪŠI 9.40-10.10   9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30
DZĒRVĪTES 9.00-9.30 9.00-9.30   9.00-9.30 9.45-10.15
ZELTGALVĪŠI 9.40-10.10 9.40-10.10 9.00-9.30   9.00-9.30
CĪRULĪŠI 10.20-11.00 10.20-11.00 9.40-10.10 9.40-10.10  
CIELAVIŅAS   9.40-10.10 10.25-10.55 10.25-10.55 9.45-10.15
GULBĪŠI 10.25-10.55 10.25-10.55 10.25-10.55 10.25-10.55  
ZĪLĪTES 11.15-11.45 11.15-11.45   11.50-12.30 10.25-10.55
DZENĪŠI 11.05-12.20 11.05-11.35 11.05-11.35 11.05-11.35  
PŪCĪTES 11.50-12.20 11.50-12.20 11.10-11.40 11.10-11.40  
LAKSTĪGALAS 12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-13.00   11.10-11.40
STĀRĶĪŠI 12.40-13.00   11.50-12.20 11.50-12.20 11.50-12.20
           
Nodarbība Mūzika Sports      

 

Mācības / 14.12.2015

Logopēds

Logopēde Ivaise Pļaveniece
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-13.00.

Logopēde Austra Salmiņa
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 15.30-18.30.

PII ”Zeltrīti’’ skolotājs logopēds galvenokārt strādā ar piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi (‘’Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējā izglītības iestādē’’ (IZM 09.03.2004,Nr146)). Nodarbības notiek individuāli vai 2-3-4 bērnu grupās. Bērnus logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, ja novērsti valodas traucējumi. Logopēdiskās nodarbības vispirms nozīmē vecāko un sagatavošanas grupu bērniem. Ja atbrīvojas vieta, no jaunāka vecuma grupām vispirms uzņem bērnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanai.

Mārupes novada PII Zeltrīti 2020./2021. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. Plāns var tikt mainīts, ievērojot epodemioloģisko situāciju un sakarā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumu izmaiņām.

Datums Pasākums Atbildīgie
  AUGUSTS  

20.08.2020.
25.08.2020.
26.08.2020.
27.08.2020.

Sapulce grupai  “Cielaviņas”
Jauno 5-6gadnieku sapulce. “Dzenīši”
Jauno 3gadnieku vecāku sapulce. “Zvirbulīši”
Jauno 3gadnieku vecāku sapulce. “Balodīši”

3.g. grupu skolotājas, I.Jirgensone
25.08.2020. PII vadītāju un vadītāju vietnieku, skolu ar pirmsskolas grupām direktoru/metodiķu apspriede Ādažos  
31.08.2020. 13.30 Pedagoģiskā sēde. I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

SEPTEMBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Es jaunā pasaulē”
                               4-7.g. “Es, Tu, Mēs”

 
01.09.2020. Zinību dienas aktivitātes grupu ietvaros

Grupu skolotājas, 
D.Lācīte-Daniševska

03.09.2020. Skolotāju palīgu sapulce I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
22.09.2020. Ekoskolas apbalvošanas ceremonija tiešsaistē D.Lācīte-Daniševska
Septembris

Grupu vecāku sapulces hallē :

 “Pūcītes” -2.09
“Gulbīši” - 3.09
 “Dzērvītes” 8.09
 ‘’Zeltgalvīši’’- 9.09
‘’Stārķīši’’- 5.09
‘’Cīrulīši” - 5.09
“Zīlītes”- 6.09
  “Lakstīgalas”- 17.09

Grupu skolotājas
23.09.2020. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
24.09.2020. Mazā Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
18.09.2020. OLIMPISKĀ DIENA “Mēs esam #sportiņā” E.Vītoliņa
28.09 un 29.09.2020. Miķeldienas  ieskandināšana S.Leimane, O.Gotlube
29.09.2020.  Atbalsta komandas sanāksme “Dzērvītēm” D.Putniņa
 

OKTOBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Pārmaiņas un pārvērtības”
                    4-7.g. “Pārmaiņas un pārvērtības”

 
2.10.2020. plkst.19.00 Gada pedagoga nominācijas pasākums Mārupes domē  
5.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Zeltgalvīšiem” D.Putniņa
6.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Pūcītēm” D.Putniņa
7.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Cielaviņām”un “Lakstīgalām” D.Putniņa
12.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Gulbīšiem” D.Putniņa
13.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Zīlītēm” D.Putniņa
14.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Cīrulīšiem” D.Putniņa
15.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Zvirbulīšiem” D.Putniņa
20.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Stārķīšiem” D.Putniņa
21.10.2020. Atbalsta komandas sanāksme “Balodīšiem” D.Putniņa
27.10.2020. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
28.10.2020. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
 

NOVEMBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Es piedalos”
                               4-7.g. “Latvijas bagātības”

 
  Dekorēšana valsts svētkiem  
2.11-8.11.2020. EKO Rīcības dienas D.Lācīte-Daniševska
4.11 un 5.11.2020 BERGA fotografēšanās grupām individuāli D.Lācīte-Daniševska
9.11 un 10.11.2020. Mārtiņdiena (mūzikas nodarbībās)  S.Leimane, O.Gotlube
16. 11 un  17.11 Latvijas Dzimšanas dienas svinēšana katrai grupai individuāli S.Leimane, O.Gotlube
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
 

DECEMBRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Panti, dziesmas, pasakas”
                      4-7.g. “Pastāsti man/Reiz pasakā”

 
  ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA Grupu skolotājas, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
 

Ziemassvētku pasākumi grupām
22.decembris 9.30-Gulbīši, 10.30-Sārķīši 

Grupu skolotājas, O.Gotlube, S. Leimane, vad.vietniece
 

JANVĀRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Protu ģērbties”
                              4-7.g. “Ceļojums/kontinenti”

 
 7.-14.01.2021

Ziemassvētku pasākumi grupām :
7.janvāris-9.30- Cīrulīši     10.20-Dzenīši
8.janvāris – Cielaviņas un Balodīši
11.janvāris- 9.30-Dzērvītes
12.janvāris – 10.00, Zvirbulīši
13.janvāris – 9.30-Zeltgalvīši, 11.00-Zīlītes, 11.45-Lakstīgalas
14.janvāris - Pūcītes

Grupu skolotājas, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
27.01.2021 Pedagoģiskā sēde D.Lācīte-Daniševska
 

Atbalsta komandas sanāksmes
25.01.-Stārķīši 13.30., Zīlītes- 14.00
26.01.- Dzērvītes 13.30

D.Putniņa
19.01. Mazā Ekopadome D.lācīte-Daniševska
20.01. Ekopadomes sapulce(metodisko spēļu prezentācija) D.Lācīte-Daniševska
 

FEBRUĀRIS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Ripo un birst”
                4-7.g. “Transports”

 
09.02. Dalība Ekoskolu akcijā ‘’Silto džemperu diena’’ D.Lācīte-Daniševska
16.02 un 17.02. Meteņdienas svinības (katrai grupai individuāli) E.Vītoliņa, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
No 16.02. Izstāde : “Mans dabai draudzīgais auto!”  
 

MARTS

Mēneša tēma 3-4.g. : “Koki un krūmi”
                                 4-7.g. “Krāsainā pasaule”

 
8.03. Atbalsta komandas sanāksme tikai locekļiem. D.Putniņa
19.03. Atbalsta komandas sanāksme Dzenīšu grupai D.Putniņa
24.03. LIELDIENU DEKORĒŠANA D.Lācīte-Daniševska, O.Gotlube, S.Leimane
29.03.-1.04. Lieldienu ieskandināšana “Izkrāso olu!” sportiskā garā, katrai grupai individuāli E.Vītoliņa, O.Gotlube, S.Leimane, vad.vietniece
Līdz 31.03. Dalība konkursā- Virtual Artwork Exhibition by Children from Preschool Education Institutions "Pavasario pranašai", ko rīko Lietuvas bērnudārzs „Boružėlė". D.Lācīte-Daniševska, N.Andrianova, I.Jermacāne
 

APRĪLIS

     Mēneša tēma 3-4.g. : “Galvas, kājas, aste”
                           4-7.g. “Es un viss dzīvais ap mani”

 
  Atbalsta komandas sapulces D.Putniņa
20.-23.04. Erasmus+ projekta FULL STEAM Ahead visrtuālā tikšanās (organziē Lietuva) L.Mihailova
 

MAIJS

     Mēneša tēma 3-4.g. : “To es varu”
                           4-7.g. “Katram savs talants”

 
  Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi Grupu skolotājas O.Gotlube, S.Leimane
  Talantu konkurss (katra grupa savos ietvaros) Grupu skolotājas
  Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas) ? E.Vītoliņa, Izlaidumu gr. skolot.
  Ekoskolas noslēguma pasākums (katra grupa savos ietvaros) Grupu skolotājas
  Āra Izglītības diena! Grupu skolotājas, D.Lācīte-Daniševska
   Iestādes padomes sēde I.Jirgensone,
  Mazās Ekopadomes noslēguma sapulce D.Lācīte-Daniševska
   Ekopadomes noslēgumu sapulce (gada uzdevumu realizācija) D.Lācīte-Daniševska
  Pedagoģiskā sēde(gada uzdevumu realizācija) I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Sapulce sk.palīgiem(gada uzdevumu realizācija) I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Izlaiduma grupu sveikšana Mūzikas un grupu skolotājas
 

IZLAIDUMI

 Stārķīši- 28.05.
 Lakstīgalas – 27.05.
 Pūcītes – 26.05.

Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
  Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā”  
 

JŪNIJS

     Mēneša tēma 3-4.g. : “Vasara klāt”
                           4-7.g. “Vasara klāt”

 
  Zeltrītu dz.dienas izstāde D.Lācīte-Daniševska
 

Zeltrītu  11. Dzimšanas diena!

I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska, S.Leimane, O.Gotlube
  Līgo svētku svinības S.Leimane, O.Gotlube
  JŪLIJS  
  PII “Zeltrīti”slēgta apmeklējumam  
  AUGUSTS  
     

 

Mārupes novada PII Zeltrīti 2019./2020. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. 
Lūdzam sekot līdzi informācijai grupās un e-klase.lv.

Datums Pasākums Atbildīgie
  AUGUSTS  

27.08.2019
28.08.2019
29.08.2019

 Jauno 3gadnieku vecāku sapulces. “Cīrulīši”,
“Zeltgalvīši”,
“Dzērvītes”

Vadītāja, Diāna P. 3.g. grupu skolotājas
28.08.2019 13.30 Pedagoģiskā sēde. Vadītāja, Diāna L-D.
  SEPTEMBRIS  
02.09.2019   9.15 Zinību diena kopā ar komponistu D.Rijnieku  plkst 9.15 Diāna L-D.
04.09.2019  13.20 Skolotāju palīgu sapulce Vadītāja, Diāna L-D.
16.09.2019 Ekoskolas apbalvošanas pasākums un seminārs LNB Diāna L-D, Laura M.
18.09.2019 Berga Foto – KOPBILDE – plkst.11.00  

5.09.2019  17.00

Iestādes vecāku kopsapulces : Zīlītes, Lakstīgalas, Dzenīši, Pūcītes, Zvirbulīši, Strazdiņi, Cielaviņas, Stārķīši, Gulbīši. Vadītāja, Diāna L.-D.
Septembris

Vecāku sapulce grupās:
 “Lakstīgalas” - 5.09
“Stārķīši” - 5.09
“Zvirbulīši”- 5.09
‘’Cielaviņas’’- 5.09
"Pūcītes’’- 5.09
"’Gulbīši’’- 5.09
“Strazdiņi”- 6.09
“Dzenīši”- 11.0
“Zīlītes” - 19.09

Grupu skolotājas
10.09.2019 Atbalsta komandas sapulce gr. ”Stārķīši” Atbalsta komandas locekļi
18.09.2019 Ekopadomes sapulce Ekopadomes locekļi
19.09.2019 Mazā Ekopadomes sapulce Sagat.grupu pārstāvji
20.09.2019

OLIMPISKĀ DIENA „Nāc un vingrot sāc !”
Zīmējumus un radošos darbiņus nodod 19.09.2019.

Sporta sk.Evita

 

20.09.2019 Bērnu radošo darbu izstāde ” Vasaras olimpisko spēļu talismans!” Sporta sk.Evita,

24.09.2019

PII vadītāju un vadītāju vietnieku, skolu ar pirmsskolas grupām direktoru/metodiķu apspriede Ādažos Vadītāja, Diāna L-D.
25.09. un 26.09.2019

Rudens Ražas svētki
25.09- 3-4gadnieki
26.09- 5-6gadnieki

 Mūzikas skolotājas, Evita
26.09.2019 Pieredzes apmaiņas skoliņa Ropažu PII “Annele”  
  OKTOBRIS  
  Mazā ekopadomes sapulce Sagatavošanas gr. bērnu pārstāvji
  Ekopadomes sapulce Ekopadomes pārstāvji
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komandas locekļi
04.10.2019  plkst.19.00 Skolotāju dienas pasākums  un “Gada pedagogs apbalvošana” Mārupes kultūras namā.  
17.10.2019 plkst.9.30 Dz.Maisakas leļlu teātra izrāde “Latviešu tautas pasakas” Diāna L-D.
31.10.2019 BERGA FOTO – fotografēšanās (katra grupa individuāli) Grupu skolotājas. Diāna L-D.
31.10.2019 plkst.17.30 Iestādes Padomes sapulce Vadītāja, Diāna L-D.
  NOVEMBRIS  
  Izstāde: “Mans lepnums –mana valsts!”  
4.11-10.11 EKO Rīcības dienas Eko padome, Diāna L-D.
5.11. plkst. 9.15 Leļlu teātra studijas Tims izrāde :  “Mežā”  Tims2 Diāna L-D.
7.11. Āra izglītības dienas aktivitātes : “Palīdzēsi pasaulei”  
  Mārtiņdiena (mūzikas nodarbībās)  mūz.skolotājas
14.11 2019 plkst. 10.00 Latvijas Dzimšanas dienas koncerts Mūzikas skolotājas, SagatavošanasGr.skolotājas
 

Atbalsta komandas sanāksmes 

Atbalsta komandas locekļi
  DECEMBRIS  
  Izstāde:  
05.12.2019 plkst. 9.15 Burbuļciems ar programmu “Ļoti gaidām Ziemassvētkus” Diāna L-D.
  ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA  
 12.12.2019   17.00 Rūķu gājiens(sarunāt ar pulciņu skolotājām)  
No 16.12-20.12

Ziemassvētku  grupām
16.12 – Gulbīši no rīta (ārpus PII),  pēcpusdien plkst. 16.00 -Stārķīši
17.12 – Zīlītes no rīta 9.30, pēcpusdienā  plkst. 16.00 -Pūcītes
18.12 – Zeltgalvīši no rīta,  pēcpusdienā ārā  Dzenīši un Zvirbulīši
19.12 – Cīrulīši no rīta 9.30, pēcpusdien 16.00 ,Lakstīgalas un 17.00 Strazdiņi, Cielaviņas svin ārpus PII
20.12 – Dzērvītes no rīta

Grupu skolotājas un mūzikas skolotājas
  JANVĀRIS  
07.01.2020 Ē.Balodis ar izrādi Diāna L-D.
29.01.2020 Pedagoģiskā sēde Diāna L-D.
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komandas locekļi
20.01- 31.01.2020 Galda spēļu nedēļa Diāna L-D.
  FEBRUĀRIS  
  Mazā ekopadomes sapulce Sagatavošanas gr. bērnu pārstāvji
  Ekopadomes sapulce Ekopadomes pārstāvji

18.02.2020
plkst.9.30

 “Abrakadabra” burvju triku šovs Diāna L-D.
        
10.-14.02.2020 Draudzības dienas pasts  
Februāra beigas Talantu konkurss  
  ‘’Silto džemperu diena’’ Diāna L-D., grupu skolotājas
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  MARTS  
    Izstāde:  
  Uzsāk Ekoskolas gada uzdevumu projektu  

17.03. 2020 Plkst.9.30

Dz.Maisakas leļlu teātra izrāde Diāna L-D.
25.03.2020 Zeltrītu Cālis Mūzikas skolotājas
  Vecvecāku pēcpusdienas Grupu skolotājas
  Atbalsta komandas sanāksmes  
 

 APRĪLIS

 
  LIELDIENU DEKORĒŠANA Mūzikas skolotājas, Diāna L-D
1.04.2020 plkst.9.15 Ē.Balodis ar izrādi Diāna L-D.
7 un 8.aprīlis Lieldienu ieskandināšana Mūzikas skolotājas
9.04.2020  Mārupes novada Cālis 2020  pagastā Mūzikas skolotājas
  Vecvecāku pēcpusdienas Grupu skolotājas
  MAIJS  
05.-08.05.2020 Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi Grupu skolotājas ,mūzikas sk.
     
  . 05.2020 Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas) Evita, Izlaidumu gr. skolot.
  .05.2020 Ekoskolas noslēguma pasākums  
  .05.2020 Āra Izglītības diena! Grupu skolotājas, Diāna L-D.
   05.2020 Iestādes padomes sēde Vadītāja, Diāna L-D.
   .05.2020 Ekopadomes noslēgumu sapulce , metodiskās spēles prezentēšana Ekopadomes pārstāvji
20.05.2020 Pedagoģiskā sēde Vadītāja, Diāna L-D.
.05.2020 Sapulce sk.palīgiem Vadītāja, Diāna L-D.
 .05.2020 plkst.9.30 Izlaiduma grupu sveikšana Mūzikas un grupu skolotājas
  IZLAIDUMU DEKORĒŠANA  
27.-29.05.2020

IZLAIDUMI
Dzenīši- 27.maijs
Strazdiņi – 28.maijs
Zvirbulīši- 29.maijs

Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komandas locekļi
  .05.2020 Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā” Mūz.skolotājas
  JŪNIJS  
No 01.06.2020 Zeltrītu dz.dienas izstāde  
 

Zeltrītu  10. Dzimšanas diena!

 
  .06.2020 Līgo svētku svinības Mūzikas skolotājas

Mārupes novada PII Zeltrīti 2018./2019. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks.
Lūdzam sekot līdzi informācijai grupās un e-klase.lv.

Datums Pasākums Atbildīgie
  AUGUSTS  
27.08.2018 Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas forums. Vadītāja, Diāna L-D.

14.08.2018
27.08.2018
28.08.2018

 Jauno 3gadnieku vecāku sapulces. ‘’Zīlītes’’, ‘’Cielaviņas’’, ‘’Gulbīši’’ Vadītāja, Diāna P. 3.g. grupu skolotājas
29.08.2018 13.30 Pedagoģiskā sēde. Vadītāja, Diāna L-D.
  SEPTEMBRIS  
03.09.2018   9.15 Zinību diena.  Tims2 ‘’Šreks un ēzelītis dejā lec!’’  plkst 9.15 Diāna L-D.
05.09.2018  13.20 Skolotāju palīgu sapulce Vadītāja, Diāna L-D.
14.09.2018 Ekoskolas apbalvošanas pasākums un seminārs LNB Vadītāja, Laura M.
19.09.2018 Berga Foto – KOPBILDE – plkst.11.00  

5.09.2018  17.00

6.09.2018 17.00

Iestādes vecāku kopsapulces : 5.09 – Cīrulīši,Lakstīgalas, Dzērvītes 6.09 – Dzenīši,Pūcītes,Zvirbulīši, Strazdiņi, Zeltgalvīši, Stārķīši. Vadītāja, Diāna L.-D. Diāna P.
Septembris

Vecāku sapulce grupās:
“Zeltgalvīši”, - 6.09.
“Lakstīgalas”, - 5.09. 
“Stārķīši”, - 12.09.
 “Dzenīši”- 19.09.
“Zvirbulīši”- 11.09.
“Strazdiņi”- 13.09.
‘’Dzērvītes’’- 5.09.
‘’Pūcītes’’- 6.09.
‘’Cīrulīši’’- 5.09.

Grupu skolotājas
11.09, 18.09, 4.10, un 11.10.2018 Latvijas pašvaldību mācību centra (LPMC) Biķernieku iela 4, Rīga plkst.10.00 kursi :  ‘’Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā pirmsskolā.’’ Dace V. un Solveiga L.
25.09.2018  Pierīgas PII vadītāju un metodiķu sanāksme Pierīgas IKSP  
21.09.2018

OLIMPISKĀ DIENA „Teniss vieno!”
Zīmējumus un radošos darbiņus nodod 20.09.2018.

Evita, Diāna L-D. 

25.09.2018

PII vadītāju un vadītāju vietnieku, skolu ar pirmsskolas grupām direktoru/metodiķu apspriede.  
20.09.2018 Bērnu radošo darbu izstāde ” Teniss vieno!” Evita, Diāna L-D.
28.09.2018 Miķeļdienas gadatirgus ar priekšnesumu.  (plkst.17.00)  Sintija, Evita,Oksana Diāna L-D.
  OKTOBRIS  
01.10 – 04.10.2018 Erasmus + mācību vizīte pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem ‘’Inovatīvas IKT izmantošanas metodes pirmsskolas un sākumskolas izglītībā’’ Bergenā, Norvēģijā. Laura M.
03.10.2018  9.15 ‘’Abrakadabra’’ burvju triku šovs. Diāna L-D.
12.10.2018 9.30 Ciemosies kolēģi no Saldus PII ‘’Īkstīte’’  
12.10.2018  plkst.19.00 Skolotāju dienas pasākums  un “Gada pedagogs apbalvošana” Mārupes kultūras namā.  
     

9.10 un 10.10.2018
16.10 un 17.10.2018

Atbalsta komandas sanāksmes:
9.10  un 10.10.2018 – sagatavošanas gr.

16.10 un 17.10.2018 – 4.gadnieki

 Atbalsta komandas pr-js
26.10.2018 BERGA FOTO – fotografēšanās (katra grupa individuāli)  
29.10.-04.11.2018 EKO Rīcības dienas Eko padome, Diāna L-D.
  NOVEMBRIS  
  Āra Izglītības diena!  
9.11.2018 Mārtiņdiena (grupu ietvaros)  
 

Izstāde “Es mīlu Latviju!” un ‘’Senlietu izstāde’’
Gaismas objektu izstāde ; ‘’Staro Zeltrīti – 100gades zīmē’’.

Grupu skolotājas, Diāna L-D.
15.11 2018  Latvijas Dzimšanas dienas koncerts Mūzikas skolotājas, SagatavošanasGr.skolotājas

6.11  un 7.11.2018
27.11 un 28.11.2018

Atbalsta komandas sanāksmes:
6.11  un 7.11.2018 – 5.gadnieki

27.11 un 28.11.2018 – 3.gadnieki

 Atbalsta komandas pr-js
28.11.2018 Iestādes Padomes sapulce  
  DECEMBRIS  
  Izstāde: ‘’Ziemas pasakas’’  
10.12.2018  9.15 Rieksta pasakas “Sniegavīrs un vasara”  
12.12.2018 ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA  
13.12.2018   17.00 Rūķu gājiens  
18,19,20, un 21.12.2018

Ziemassvētku darbnīcas grupām

18.12 – Dzērvītes, Cīrulīši, Zīlītes

19.12 – Dzenīši, Zvirbulīši, Stārķīši

20.12 – Gulbīši, Pūcītes, Cielaviņas

21.12 – Strazdiņi, Lakstīgalas, Zeltgalvīši

Grupu skolotājas un mūzikas skolotājas
  JANVĀRIS  
29.01.2019 D.Rijnieks ‘’Manas mājas’’ Diāna L-D.
30.01.2019 Pedagoģiskā sēde Diāna L-D.
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  Galda spēļu nedēļa  
  FEBRUĀRIS  

14.02.2019  9.15

 “Burbuļciems”  
6. un 7.02.2019 Meteņu pasākums (Ārā pa vecumposmiem) Sporta skolotāja un mūz.skolotājas
11.-14.02.2019 Draudzības dienas pasts!  

20.02 un 21. 02.2019. 16.30

Izteiksmīgas runas konkurss „Skani mana valodiņa”.  
  ‘’Silto džemperu diena’’  
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  MARTS  
    03.2019 Izstāde:  

06.03. 2019 . 9.15

Tims2 – ‘’Draudzība’’  
11.03, 12.03, un 13.03.2019. Veselības veicināšanas  projekta nodarbības grupās  
  Ekoskolas noslēguma pasākums  
  Vecvecāku pēcpusdienas  
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  Labdarības pasākums  
 

APRĪLIS

 
  Lieldienas Mūzikas skolotājas
  LIELDIENU DEKORĒŠANA  
4.04.2019 Zeltrītu Cālis Mūzikas skolotājas
18.04.2019.  9.00 Ē.Balodis ‘’Gliemezīša piedzīvojumi lieldienās’’ Diāna L-D.
18.04.2019 Mārupes novada Cālis 2018 pagastā  
  PII ‘’Zeltrīti’’ plānots Pierīgas pieredzes apmaiņas seminārs logopēdiem I.Pļaveniece
  Atbalsta komandas sanāksmes  
  MAIJS  
07.-10.05.2019

Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi

 
   05.2019 Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas) Evita, Izlaidumu gr. skolot.
  Āra Izglītības diena! Grupu skolotājas, Diāna L-D.
  Atbalsta komandas sanāksme  
  Pedagoģiskā sēde  
.05.2019 Izlaiduma grupu sveikšana  
  IZLAIDUMU DEKORĒŠANA  
29.-31.05.2019 IZLAIDUMI ( Stārķīši; Lakstīgalas; Zeltgalvīši) Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes  
26.05.2019 Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā” Mūz.skolotājas
  Pedagoģiskā sēde Diāna L-D.
  JŪNIJS  
  Zeltrītu dz.dienas izstāde  
03.06.2019 Zeltrītu  9. Dzimšanas diena!  
20.06.2019 Līgo svētku svinības